§ 1

ACI Norge er stiftet med det formål å fremme faglig utvikling, godt samarbeid og vennskap blant utøvere av handel i finansielle instrumenter i norske og utenlandske banker.

§ 2

2 Klubben skal ikke drive forretningsmessig virksomhet

§ 3

Klubbens navn er ACI Norge

§ 4.1

Klubben kan ha både medlemmer og assosierte medlemmer. Begge kategorier må : Forplikte seg til å overholde grunnsetningene nedfelt i ACI "Statutes" og "The Model Code", og være bosatt og utøve sin profesjon i Norge.

2.

Som medlemmer kan opptas personer som oppfyller følgende kriterier:

  1. Er aktivt med i handel med finansielle instrumenter eller innehar stilling som ansvarlig leder for slike aktiviteter eller etter ACI Norges styres skjønn er direkte tilknyttet ovennevnte aktiviteter.

  2. Har minst 1 års praksis fra slik virksomhet

  3. Utfører sin virksomhet til en ubestemt kundekrets innen en bank, et verdipapirforetak,et forvaltningsselskap for verdipapirfond eller et forsikringsselskap der virksomheten er lokalisert i Norge.

3.

Som assosierte medlemmer kan opptas personer som etter ACI Norge styres skjønn faller utenfor kriteriene fastsatt i § 4.1 og 4.2, men som likevel har direkte tilknytning til handel med finansielle instrumenter og har hatt en slik funksjon i minimum to år. Opptak av assosierte medlemmer skal godkjennes av styret.

4.

Med finansielle instrumenter menes:

  1. Omsettelige rentebærende verdipapirer
  2. Pengemarkedsinstrumenter
  3. Finansielle terminkontrakter, herunder tilsvarende finansielle instrumenter med kontant oppgjør
  4. Fremtidige renteavtaler (FRA)
  5. Rente- og valutabytteavtaler
  6. Opsjoner på kjøp eller salg av et hvert instrument som nevnt i punkt 1 til 5, herunder valuta- og renteopsjoner samt tilsvarende instrumenter med kontant oppgjør.

5.

Medlemskap går automatisk over til assosiert medlemskap ved oppnådd aldersgrense/pensjon, dersom medlemmet ønsker å opprettholde medlemskapet.

6.

Assosiert medlemskap kan opprettholdes for medlemmer ved overgang til annen virksomhet i banken. Dette avgjøres av hver enkelt arbeidsgiver som i så fall skal melde fra til klubbens styre om endringen.

7.

Søknad om medlemskap skal sendes klubbens styre forsynt med forpliktende underskrift fra søkerens bank. Søknaden må være anbefalt av 2 medlemmer, hvor minst ett er fra samme bank, såfremt denne har medlemmer fra tidligere.

8.

Styret avgjør alle forhold vedrørende medlemskap.

9.

Medlemmer og assosierte medlemmer er likestilt hva angår møte- og stemmerett. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til klubbens styre.

10.

Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som på en særskilt fortjenstfull måte har bidratt til klubbens utvikling og virksomhet. Æresmedlemmer utnevnes av styret som også avgjør tidspunktet for offentliggjørelse av navnene.

§5

Utmeldelse av klubben må skje skriftlig med en måneds varsel. Kontingent må betales fullt ut for det kalenderår hvor medlemskapet opphører.

§6

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen hvert år.

§7

Klubbens daglige ledelse ivaretas av styret som består av :

Dersom noen av styrets ordinære medlemmer trer ut av styret, trer varamedlemmene inn.

Styret er beslutningsdyktig når formann eller i dennes fravær, viseformann, ivaretar formannens funksjon og tre medlemmer av styret er til stede.

Ved stemmelikhet avgjør formannens/viseformannens stemme.

Klubben forpliktes i fellesskap av:

Dersom det i perioden mellom to generalforsamlinger skjer at formannen eller sekretær pluss ett av de øvrige styreverv blir ubesatt ved uttredelse av styret/klubben, kan det resterende styre selv avgjøre om det er i stand til å ivareta klubbens daglige ledelse frem til førstkommende ordinære generalforsamling. I motsatt fall, og ved større uttreden, skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling for avholdelse av suppleringsvalg i henhold til bestemmelsene i §11.

§8

Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen for tre år av gangen og fungerer fra valg til valg. Klubbens medlemmer har plikt til å motta valg til styret, men intet medlem kan pålegges å virke i styret i mer enn fire år. Etter å ha sittet i en treårsperiode, kan et medlem velge å motta valg for ett år av gangen.

§9

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hvorav minst ett bør velges blant medlemmer utenfor Oslo. Blant valgkomiteens medlemmer skal velges minst ett tidligere styremedlem. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, revisorvervet og ny valgkomite, og skal i sine forslag tilstrebe at det blir kontinuitet i styret.

Valgkomiteen skal søke å foreslå kandidater til styrevervene fra flest mulig forskjellige banker og med best mulig geografisk spredning.

Valgkomiteen skal forvisse seg om at foreslåtte kandidater har sine respektive bankers godkjennelse til å motta valget. Bestemmelsene i de to foregående avsnitt gjelder også ved medlemmers forslag til motkandidater.

§10

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.


Ordinær generalforsamling skal holdes en gang i året, og fortrinnsvis henlegges til perioden august/september. Dato og møtested fastsettes av styret. Varsel om møtet skal sendes senest 4 uker før generalforsamlingen finner sted.


Valgkomiteens forslag, forslag til lovendringer og andre saker som ett eller flere medlemmer ønsker behandlet av generalforsamlingen, sendes skriftlig og må være sekretæren i hende senest 4 uker før generalforsamlingen finner sted. Forslagene må sendes til medlemmene senest 14 dager før møtet for å kunne føres opp på dagsorden.


Eventuelle forslag fra medlemmene på andre kandidater enn valgkomiteens må være sekretæren i hende senest 7 dager før generalforsamlingen finner sted.


Styret setter opp dagsorden. Denne, sammen med eventuelle kandidatforslag fra medlemmene, må sendes ut senest 4 dager før generalforsamlingen finner sted.


Et vedtak av generalforsamlingen krever simpelt stemmeflertall, med unntak av lovendringer som krever 2/3 av de avgitte stemmer. I saker der det foreligger mer enn ett forslag, skal det foretas skriftlig avstemming.

§11.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, og skal innkalles dersom minst 10 medlemmer sender skriftlig forlangende om dette til styret. Ekstraordinære generalforsamlinger kan bare behandle saker som er oppført på dagsordenen. Lovendringer kan ikke behandles. Innkallelse finner sted på samme måte som for ordinær generalforsamling.

§12

Klubben kan ikke oppløses uten vedtak på ordinær generalforsamling der minst 3/4 av klubbens medlemmer, enten ved fremmøte eller fullmakt, stemmer for oppløsning. Ved oppløsning bestemmer generalforsamlingen hvordan klubbens midler skal anvendes.

Lover er blitt revidert på Generalforsamlingen i: